Вітаю Вас, Гость

Підготовчий етап.

(березень – серпень 2015р.)

 

 1. Діагностика. Вибір науково-методичної проблеми.
 1. Засідання педради – звіту «Узагальнення досвіду роботи з проблеми створення моделі школи життєтворчості через компетентісний підхід до розвитку особистості».
 1. Обговорення й затвердження науково-методичної проблеми школи педрадою.
 1. Складання плану роботи над проблемою, розподіл обов’язків між членами педагогічного колективу, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодія з іншими складниками педагогічного процесу.
 1. Підбір інформаційного матеріалу для розвитку проблемної теми.
 1. Розроблення алгоритму реалізації проблеми.

І етап

Організаційно-прогнозуючий

2015-2016 н.р.

 

Теоретичне обгрунтування науково-методичної проблеми, ознайомлення з аспектами роботи щодо її реалізації через:

 • Глибоке вивчення науково-педагогічної літератури
 • Вивчення передового педагогічного досвіду з теми
 • Визначення основних напрямків діяльності МО
 • Оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної теми
 • Самоосвіта
 • Робота кафедр
 • Творчі групи

 

Психолого-педагогічний семінар:  1) Креативна інноваційна особистість – мета освіти ХХІ століття.

2) Мотивація – рушійна сила в навчанні учнів.

Діагностика вивчення особистості учня: 1) Ставлення учнів до навчальних предметів.

2) Діагностичне дослідження причин відставання учнів:»Що заважає тобі вчитися?».

Методична нарада:  1) Мета, зміст і основні напрямки методичної роботи в школі щодо реалізації науково-методичної проблеми.

2) Оновлення виховного процесу на основі провідних ідей педагогіки.

Декадник ПД «Педагогічна творчість»:

 • Науково-методична конференція «Педагогічна творчість. У чому її суть».
 • Панорама творчих уроків.
 • Методичний бюлетень «Методичні орієнтири».

Методична рада: Про організацію методичних структур над єдиною науково-методичною проблемою.

ПЕДРАДА:  Впровадження новітніх технологій, як засіб розвитку інтересу в учнів  до вивчення навчальних дисциплін

 

ІІ етап

Практичне дослідження проблеми

2016-2017 н.р.

 

Реалізація змісту і завдань, впровадження в практику роботи  через:

 • Спрямування всіх напрямів методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагога
 • Створення банку інформації щодо впровадження  проблемної теми в навчально-виховний процес
 • Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми
 • Робота предметних кафедр
 • Діагностування

 

Педагогічні читання: «Комплексний підхід  до проблеми розвитку продуктивної мотиваційної спрямованості до навчання. Шляхи оптимізації роботи». 

Психолдого-педагогічний семінар:  Створення психолого-педагогічних умов  для виховання креативної особистості.

Методична нарада: Удосконалення уроку, як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня.

Декадник ПД «Сучасний урок»:

 • Семінар-практикум: Вдосконалення методики проведення  сучасних уроків різних типів.
 • Фестиваль сучасних уроків «Урок у майстра».
 • Методичний бюлетень.

ПЕДРАДА:  Психолого-педагогічні аспекти уроку – важлива умова реалізації новітніх технологій.

 

ІІІ етап

Практичне дослідження проблеми

2017-2018 н.р.

 

Реалізація змісту і завдань, впровадження в практику роботи через:

 • Розвиток ініціативи і творчості кожного педагога
 • Апробація існуючого досвіду роботи  з підвищення навчальних досягнень учнів
 • Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів
 • Трансформування інноваційних технологій, передового досвіду в практичну діяльність щодо впровадження проблемної теми в навчально-виховний процес
 • Робота предметних кафедр
 • Самоосвіта

Семінар-практикум: Технології інтерактивного навчання, як важлива умова успішного навчання учнів.

Педагогічні читання: Сучасні педагогічні технології, їх актуальність в процесі піднесення навчальних досягнень учнів.

Психолого-педагогічний семінар:  1) Психологічні аспекти формування особистості.

2) Позитив у житті: компліменти та похвала.

Діагностування:  1) Вивчення ступеня сформованості творчих здібностей учнів.

2) Стрес. Профілактика психічного здоров’я педагогів.

Методична нарада: Створення соціально-психологічних умов розвитку творчості вчителя й учня.

Методичний ринг  «Складання характеристики учня сучасної школи».

Декадник ПД «Сучасні педагогічні технології»:

 • Конференція «Інформаційні технології та їх роль у підвищенні якості освіти»
 • Відкриті уроки з використанням ІКТ.
 • Конкурс серед вчителів: «Публікації з предмета», «Відео презентації з навчального предмета», «Інформаційні матеріали до уроків в електронному вигляді»
 • Методичний ринг «Педагогічні технології»
 • Методичні бюлетні.

ПЕДРАДА: Використання інноваційних технологій у вихованні творчої особистості

ІV етап

Дослідження результативності

2018-2019 н.р.

2019-2020 н.р.

 

Створення власного досвіду педколективу через:

 • Спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною науково-методичною проблемою
 • Удосконалення роботи педагогів у контексті роботи над проблемною темою
 • Аналіз напрацьованого практичного досвіду
 • Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів, тестування учнів і батьків
 • Аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів
 • Творчі звіти кафедр
 • Самоосвіта

Психолого-педагогічний семінар:  1) Перевантаження учнів: причини, наслідки й шляхи подолання.

2) здійснення індивідуального підходу до учнів на основі діагностики їхніх реальних навчальних можливостей.

Діагностування: Вивчення результативності втілення проблеми: анкетування учнів, батьків, педагогічних працівників.

Конкурс серед учнів:  1) Відеопрезентації з навчального предмета,  2) Публікації з предмета.

Методична нарада: Самостійна робота учнів з упровадження творчих знахідок.

Декадник ПД «Ініціатива та творчість педагога»:

 • Конференція «Виховання в учнів інтересу до навчання»
 • Методична панорама «Урок дає досвідчений педагог»
 • Методична панорама «Запрошую на творчий урок»
 • Педагогічний бюлетень:  1) «Вісті з уроку»,  2) «Інноваційні технології в розвитку самореалізації особистості»
 • Педагогічна виставка творчих розробок вчителів

ПЕДРАДА:  1) Творчий потенціал учителя – важливий чинник впровадження нових освітніх технологій в навчально-виховний процес.

2) Інформаційно-комунікаційні технології в підвищенні професійної компетентності педагога, як складової впровадження нових педагогічних технологій.

V етап

Узагальнюючий, підсумковий

2020-2021 н.р.

Дослідження результатів через:

 • Систематизацію матеріалу напрацьованого педагогічним колективом з даної проблеми
 • Узагальнення та аналіз роботи над єдиною науково-методичною проблемою
 • Самоосвіта
 • ТГ по підготовці педради
 • Діагностування

Психолого-педагогічний семінар: Конструктивна та деструктивна роль критики при спілкуванні в навчально-виховному процесі.

Конкурс серед учнів школи   «Найрозумніший»

Методична нарада: Аналіз роботи педагогічного колективу над навчальною проблемою

Педагогічні читання «Досвід – наш скарб».  (Захист педагогами проблемної теми, над якими вони працюють).

Декадник ПД «Презентація досвіду вчителів із реалізації науково-методичної проблеми школи»:

 • Науково-теоретичний семінар «Нові педагогічні технології в сучасному навчально-виховному процесі».
 • Ярмарок уроків «Сучасний педагог – сучасний урок»
 • Педагогічний бюлетень «Вісті з уроку»

ПЕДРАДА-ЗВІТ:  Колективний досвід школи із створення умов для розвитку й самореалізації особистості в умовах використання нових педагогічних технологій» 

%